Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

wtorek, 27 kwietnia 2010 15:28
-

Image Wójt Gminy Kotla ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Kotla. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w dniu  02 czerwca 2010r. o godz. 10:00.

Wójt Gminy Kotla ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Kotla. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w dniu  02 czerwca 2010r. o godz. 10:00.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Działka oznaczona numerem  206/3 o pow. 0,0292 ha, zabudowana, położona w obrębie Głogówko ,
    Cena wywoławcza  - 19 000,00 zł
    Wadium w wysokości -1 500,00 zł
    Postąpienie minimalne -190,00 zł
2. Działka oznaczona numerem  206/4 o pow. 0,0179 ha, zabudowana, położona w obrębie Głogówko ,
    Cena wywoławcza - 15 000,00 zł
    Wadium w wysokości - 1 500,00 zł
    Postąpienie minimalne - 150,00 zł
3. Działka oznaczona numerem  206/6 o pow. 0,0297 ha, zabudowana, położona w obrębie Głogówko ,
    Cena wywoławcza - 19 000,00 zł
    Wadium w wysokości - 1 500,00 zł
   Postąpienie minimalne - 190,00 zł
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr 25535. Nieruchomości są wolne od długów i ciężarów. Dla w/w terenów nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla w/w działki leżą w strefie tereny usług turystyki oraz sportu i rekreacji.

Działki uzbrojone są  w sieć wodociągową i kanalizacyjną są  nieogrodzone. Na każdej działce posadowiony jest domek campingowy wolnostojący jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem , nie podpiwniczony 4-6 osobowy, o kubaturze 103 m3, o powierzchni zabudowy 42,00 m2 , powierzchni przy powierzchni podłogi 57,90m2, o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, wyposażony w instalację wodociągowa, kanalizacyjną i elektryczną. Obiekt nie ma zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Istnieje możliwość wykonania przez nabywcę przyłącza energetycznego celem zasilenia obiektu w energię elektryczną. Ścieki odprowadzane są do  zbiornika bezodpływowego znajdującego się na sąsiedniej działce stanowiącej własność Gminy Kotla. Dostawa wody
i odbiór ścieków odbywać się będzie na zasadach określonych w umowach, które nabywca  zawrze z Gminą Kotla. Przy zbywaniu nieruchomości będzie ustanowiona służebność gruntowa na działce nr 206/7 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Gminy Kotla Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Kotla Nr 28 8669 0001 0180 8317 2000 0033  w terminie do 27 maja 2010, z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto w dniu 27 maja 2010 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 26.01.2010r.
II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 14.04. 2010r.

Wójt Gminy Kotla może odwołać i może unieważnić przetarg z ważnej przyczyny. Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla, tel. (76) 83-18-361 wew. 39.


                                             Wójt Gminy Kotla
                                               Halina Fendorf

Zobacz fotografię.