Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XXXIX sesja Rady Gminy Kotla

wtorek, 21 listopada 2017 09:34
-Zapraszam na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 27 listopada br. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji Rady.
4.    Wnioski i interpelacje.
5.    Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2016/2017,
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, w tym informacja Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli oraz Dyrektora Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli
o osiągnięciach uczniów za rok szkolny 2016/2017.
6.    Informacja Wójta Gminy Kotla i Przewodniczącej Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2016r., złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w 2018 roku,
b)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z przyporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną
w Chociemyśli z oddziałami przedszkolnymi, funkcjonującej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Kotli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z przyporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Chociemyśli z oddziałami przedszkolnymi, funkcjonującą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli,
c)    nadania statutu Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Kotli
z przyporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Chociemyśli z oddziałami przedszkolnymi, funkcjonującej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli,
d)    zmiany Uchwały Nr XXVII/176/05 Rady Gminy Kotla z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kotla,
e)    uchylenia Uchwały Nr XXXVII/210/17 Rady Gminy Kotla z dnia 17 października 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowicach
i Chociemyśli,
f)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotla,
g)    zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2017.
8.    Obwieszczenia Rady Gminy Kotla w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał
w sprawach:
a)    określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli oraz Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
b)    regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli oraz Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli.
9. Działalność Wójta i Komisji stałych Rady w okresie między sesjami.
10.  Zakończenie obrad.
   


    Przewodnicząca Rady
    (-) Halina Przybylska