Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XXXVII sesai Rady Gminy Kotla

poniedziałek, 09 października 2017 14:05
-


Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się
w dniu 17 października br. (wtorek) o godz. 14:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.    Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji Rady.

4.  Wnioski i interpelacje.

5.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotla, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za I półrocze 2017r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sprzedaży nieruchomości,

b) zmiany Uchwały Nr XIX/98/16 Rady Gminy Kotla z dnia 25 kwietnia 2016r. określającej zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli oraz Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

c) zmiany Uchwały Nr XIX/99/16 Rady Gminy Kotla z dnia 25 kwietnia 2016r.   w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli oraz Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli,

d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotla,

f)  zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2017.

7.  Działalność Wójta i Komisji stałych Rady w okresie między sesjami.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                 

                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                  (-)
                                                       Halina Przybylska