Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

O G Ł O S Z E N I E

wtorek, 26 września 2017 11:44
-
    Wójt Gminy Kotla ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Kotla.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w sali nr 5.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.    Działka oznaczona numerem 18/6 o pow. 0,1519 ha, położona w obrębie Grochowice, niezabudowana, bez wyposażenia w infrastrukturę techniczną, nieużytkowana, porośnięta samosiejkami sosny i trawą. W części jej obszaru rosną krzewy oraz znajdują się odpady komunalne i materiały budowlane. Sklasyfikowana jako R kl. VI. Sprzedaż działki następuje wraz z udziałem do 1/7 części działki nr 18/5 o ogólnej powierzchni 0,0841 ha stanowiącej teren przeznaczony pod ulicę wewnętrzną.
                  Cena wywoławcza                 -    36 500,00 zł
                  Wadium w wysokości           -      4 000,00 zł
                 Postąpienie minimalne          -        370,00 zł


2.    Działka oznaczona numerem 18/9 o pow. 0,2030 ha, niezabudowana, położona w obrębie Grochowice, bez wyposażenia w infrastrukturę techniczną, nieużytkowana, porośnięta samosiejkami sosny i trawą. Sklasyfikowana jako R kl. VI. Sprzedaż działki następuje wraz z udziałem do 1/7 części  działki nr 18/5 o ogólnej powierzchni 0,0841 ha stanowiącej teren przeznaczony pod ulicę wewnętrzną.
                Cena wywoławcza                 -     45 600,00 zł
                Wadium w wysokości            -       5 000,00 zł
              Postąpienie minimalne           -          460,00 zł

Dla nieruchomości położonych w granicach działek: 18/6, 18/9, w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr LE1G/00025537/5, a dla nieruchomości położonej w granicach działki 18/5 w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr LE1G/00096500/5

Nieruchomości są wolne od długów i ciężarów.
Dla terenów położonych w granicach w/w działek jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/179/09 Rady Gminy Kotla z dnia 10 sierpnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 171, poz. 3096 z dnia 09 października 2009 r.
Działka nr 18/5 posiada przeznaczenie KDW – ulice wewnętrzne, a działki nr: 18/6, 18/9, MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Gminy Kotla Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Kotla Nr 28 8669 0001 0180 8317 2000 0033  w terminie do 02.11.2017  r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto w dniu 02.11.2017 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 25.07.2017 r.

Wójt Gminy Kotla może odwołać i może unieważnić przetarg z ważnej przyczyny.
Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93,
67-240 Kotla  tel.(76) 8318361 wew. 37. faks  (76) 8318308)


                                                                                      Wójt
                                                                            Łukasz Horbatowski