Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

O G Ł O S Z E N I E

wtorek, 26 września 2017 11:18
-
    Wójt Gminy Kotla ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Kotla.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w sali nr 5.
Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 187/2 o pow. 0,1950 ha, , położona w obrębie Kulów, niezabudowana, sklasyfikowana jako tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (Bz 0,1759 ha) oraz tereny zadrzewione i zakrzewione (Lz 0,0191 ha), porośnięta licznymi odrostami grochodrzewu.
W wykopie złożone są śmieci komunalne. Część działki porośnięta jest drzewostanem sosnowym (wiek ok. 75 lat).
Na działce rośnie pojedynczy dąb o pierśnicy 64 cm i wysokości ok. 25 m.
Cena wywoławcza       - 49 200,00 zł
Wadium w wysokości  -   5 000,00 zł
Postąpienie minimalne -      500,00 zł
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr LE1G 00025534/4.
Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.
Dla terenu położonego w granicach w/w działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla w/w działka leży w strefie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
Na działkę 187/2 została wydana przez Wójta Gminy Kotla decyzja o warunkach zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego, garażu, zbiornika bezodpływowego na ścieki, przyłączy i zjazdu na drogę.   
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.   
Wadium należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Gminy Kotla Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Kotla Nr 28 8669 0001 0180 8317 2000 0033 w terminie do 02.11.2017 r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto w dniu  02.11.2017 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 25.07.2017 r.
Wójt Gminy Kotla może odwołać i może unieważnić przetarg z ważnej przyczyny.
Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93,  67-240 Kotla,  tel. (076) 8318361 wew. 37, faks (76) 8318308.

                                                                                Wójt
                                                                            Łukasz Horbatowski