Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XXXII sesja Rady Gminy Kotla

czwartek, 23 marca 2017 09:16
-
Zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się
w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz. 15:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji Rady.
 4. Wnioski i interpelacje.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie w sprawie wniosków z analizy zagrożeń i analizy zabezpieczenia operacyjnego Powiatu.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. ztwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kotla,
 2. zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kla na lata 2016 – 2020,
 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kotla oraz określenia granic ich obwodów,
 4. uchwalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Kotli, oddziałów przedszkolnych przy Szkole Filialnej w Chociemyśli, przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli,
 5. „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na lata 2017 – 2019”,
 6.  przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjalnych,
 7. zmiany Uchwały Nr XVI/92/2000 Rady Gminy w Kotli z dnia 29 czerwca 2000 r.w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kotli  i Gminnej Biblioteki Publicznejw Kotli oraz utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
 8. wydania opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli,
 9. uzgodnienia zakresu prac na użytku ekologicznym „Łęgi Głogowskie”,
 10. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotla w 2017 roku,
 11. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kotla oraz sposobu jej rozliczania,
 12. zawarcia porozumienia międzygminnego,
 13. ł)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotla,
 14. zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2017.

 1. 8.  Działalność Wójta i Komisji stałych Rady w okresie między sesjami.
 2. 9. Zakończenie obrad.
   
                                                                                 Przewodnicząca Rady
                                                                                              (-)
                                                                                   Halina Przybylska